Q版運動 – 看了就懂的伸展操(第2式)

伸展運動

肩膊酸痛、頸痛、甚至頭痛…
有人選擇食粒止痛藥,再戰江湖,您呢?
原來,當您的斜方肌太繃緊時,都會出現以上痛症,就送您3分鐘解藥吧。
 
動作:
1.       坐在椅子上,背部伸直
2.       一隻手輕鬆放大腿上
3.       另一隻手輕扶頭部,將其側壓 (記緊保持背部伸直)
4.       保持20秒
5.       換邊進行
6.       每邊重覆3次
 
<曾子怡撰文之Q版運動系列>